Pasar al contenido principal

Jordi Molas-Gallart, Ismael Ràfols

La generalització dels indicadors bibliomètrics en l’avaluació de la recerca i en el disseny de polítiques ha anat acompanyada d’una percepció cada cop més estesa segons la qual l’ús d’aquestes eines sovint és problemàtic o inapropiat. En aquest article presentem un marc senzill que permet analitzar les condicions en què l’ús d’indicadors com a mètode d’avaluació pot fallar. Els motius d’aquests errors poden ser tres. En primer terme, pot ser que els paràmetres dels models que relacionen les propietats i els indicadors siguin inestables i, per tant, que els indicadors no siguin comparables en el temps o en l’espai. En segon lloc, pot ser que els models emprats siguin incorrectes. Finalment, pot ser que la propietat de l’indicador sigui irrellevant en relació amb l’objecte d’estudi. Aquest marc que proposem pot resultar especialment útil per a comprendre els problemes que representa l’ús d’indicadors convencionals en espais “perifèrics”, és a dir, en àrees geogràfiques, llengües o disciplines que se situen en els marges del sistema científic.

Additional data

Año de publicación 2018
Revista BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
DOI 10.1344/BiD2018.40.22
Referencia Jordi Molas-Gallart, Ismael Ràfols (), . BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, , p. 1

Palabras clave científicas

Avaluació científica, Indicadors bibliomètrics