Skip to main content

La tecnología i la globalització estan canviant profundament el món laboral. L'època que estem vivint comporta oportunitats i reptes pera l'ocupació, la qualitat laboral, les habilitats, la distribució de la renda i la desigualtat. Aquests desequilibris demandaran cada vegada més canvis en les empreses, en els sistemes educatius, en el disseny de polítiques públiques i en les decisions de la ciutadania. INGENIO analitza els determinants i les conseqüències socieconòmiques d'aquestes transformacions en el mercat laboral.