Skip to main content

INGENIO (CSIC-UPV) és un institut d'investigació mixt del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de València (UPV). Des de 1999, INGENIO investiga les relacions entre ciència, tecnologia i innovació i el paper que aquestes exerceixen en les nostres societats. Des dels seus inicis, INGENIO aspira a realitzar investigació de qualitat i rellevància social, de manera que contribuïsca a afrontar els problemes als quals s'enfronten les nostres societats. Per a aconseguir aquests reptes, INGENIO es configura com un centre d'investigació transdisciplinar i plural que reconeix i estimula el caràcter col·laboratiu de la producció de coneixement. Per a això INGENIO ha implicat directament en el seu treball a aquells actors socials que són també el seu subjecte d'estudi. En el futur, INGENIO pretén continuar en aquesta senda, reafirmant la necessitat de realitzar investigació col·laborativa i en xarxa, i generant espais de diàleg entre els actors acadèmics, socials, econòmics i polítics que participen en les activitats científiques i d'innovació. D'igual forma, reivindica el seu compromís per una formació de qualitat, a través dels seus programes docents i el suport al personal investigador en formació.

INGENIO es compromet a continuar participant en activitats locals, regionals, nacionals i europees per a fomentar:

  • La investigació en col·laboració i la creació de xarxes de treball;
  • La creació d'espais inclusius per al diàleg i les oportunitats per a activitats col·lectives d'investigació i innovació;
  • La formació en investigació de qualitat i el suport a l'estudiantat de màsters i doctorat; i
  • La promoció de cultures de responsabilitat i sostenibilitat en la investigació i innovació.

La nostra investigació


Les nostres capacitats

La independència i el compromís social impulsen el nostre treball. Assumim el compromís mitjançant interaccions informals, projectes específics, col·laboracions duradores i relacions col·laboratives.

Noves línies d'investigació

La nostra investigació pot ser prospectiva, o endinsar-se en programes ambiciosos d'investigació a llarg termini. Aquests es basen en els temes d'especialització i disciplinàries diverses dels nostres investigadors principals. Intentem també avançar el coneixement en les nostres àrees d'investigació, amb la intenció d'augmentar l'abast de les seues possibles aplicacions i el seu impacte social.

Cooperació amb diferents col·laboradors

Les nostres col·laboracions es centren en reptes d'investigació específics i involucren a socis de la indústria, el govern, el món acadèmic i la societat. El ventall de col·laboracions avarca des dels projectes xicotets orientats a un context local fins als grans consorcis a través per exemple de projectes finançats pel Programa Marc de Recerca i desenvolupament Europeu.

Acords de col·laboració en investigació cívica

Treballem amb organitzacions socials per a desenvolupar mètodes d'investigació i portar a terme projectes d'innovació social. Aquestes col·laboracions són tant formals com informals, i les dissenyem per a satisfer les necessitats dels nostres col·laboradors.

Consultoria

Generalment, la consultoria s'estableix mitjançant acords formals, a curt termini i amb un l'objectiu d'obtenir un resultat específic, com l'avaluació d'un programa o projecte, una revisió o informe o la provisió d'assessorament en la definició i execució de polítiques.

Formació

Acollim estudiants i personal investigador de tots els racons del món en un ambient amistós, inclusiu i amb riquesa de recursos. Participem i facilitem l'accés a xarxes europees de mobilitat per a la investigació, i a programes de formació i desenvolupament professional.


Unitats Associades i Xarxes d'Investigació

AQuAS, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) és una entitat de dret públic adscrita al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que actua al servei de les polítiques públiques i està sotmesa a l'ordenament jurídic privat.
AQuAS és una unitat associada a INGENIO[CSIC-UPV] durant un període de tres anys (2019-2022).


European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation

El Fòrum Eu-SPRI té per objecte enfortir la vibrant però dispersa comunitat interdisciplinària d'investigadors que se centren en les dimensions interdisciplinàries relacionades amb les polítiques i la governança en l'àmbit de la creació de coneixements i de la innovació.